fbpx

Kushtet e përgjithshme

KUSHTET DHE KUSHTET E SHITJES SË BILETAVE MARITTIMA PËRMES AGJENCISË TONË

Kujtojmë se pasagjerët dhe automjetet që nisen duhet të kenë dokumente të vlefshme për mërgim.

Veçanërisht, automjetet duhet të jenë të regjistruara në emër të njërit prej personave që udhëtojnë, përndryshe është e nevojshme të keni një prokurë nga pronari. Gjithashtu është e detyrueshme të keni sigurim të vlefshëm (për vende të tilla si Shqipëria, të pambuluara nga disa sigurime, është e mundur të përcaktohet aty për aty pas mbërritjes).

Biletat mund të blihen vetëm për automjetet e përdorura për përdorim privat, në rastin e automjeteve komerciale ose automjeteve që transportojnë mallra, ju lutemi na kontaktoni për të mësuar rreth procedurave të rezervimit.

  1. KUSHTET KRYESORE TË TRANSPORTIT TË SHOQËRIVE TË TRANSPORTIT

Me blerjen e biletës së detit lidhet një kontratë transporti ndërmjet kompanisë së transportit detar (transportuesit) dhe pasagjerit. Kjo kontratë nuk përbën një paketë turistike dhe nuk i nënshtrohet legjislacionit përkatës. Personi që merr përsipër detyrimin e transportit është transportuesi, siç përcaktohet në biletë. Seamed Trading Transporti në këtë marrëdhënie vepron thjesht si një ndërmjetës. Transporti kryhet nga transportuesi sipas kushteve të tij të përgjithshme të transportit, të treguara në broshurat përkatëse dhe të disponueshme në zyrat tona ose në faqen tonë të internetit.
(Kushtet e Gjirit të Veriut /Kushtet e Tnit)

Këto kushte, të cilat parashikojnë kufizime specifike të përgjegjësisë nga ana e transportuesit, pranohen në heshtje nga pasagjeri kur blen biletën.

Transportuesi merr përsipër të respektojë programin e planifikuar të udhëtimit, megjithatë, në rast rrethanash të paparashikuara, duke përfshirë por pa u kufizuar në, edhe dëme të vogla, forcë madhore, grevë të personelit, ndalim anijeje për kredi detare, rezervon të drejtën për të ndryshuar oraret ose zëvendësuar një anije me një tjetër edhe pa paralajmërim.

Në rast anulimi të një udhëtimi për shkak të përgjegjësisë së provuar të drejtpërdrejtë të transportuesit, i njëjti, në përputhje me disponueshmërinë, do të rimbroj pasagjerët dhe automjetet që posedojnë bileta në kompani të tjera, ose rimbursimin e plotë të biletës së papërdorur, pa më tej. detyrimet nga një pjesë e njëjtë.

  1. ROLI I TRADING SEAMED SHIPPING

Seamed Trading Shipping srl operon si një ndërmjetës midis klientit dhe transportuesit. Seamed Trading Shipping nuk është një transportues, nuk është një kompani transporti, nuk është një operator turistik, nuk organizon paketa turistike.

Në rast të një mospërmbushjeje të pasaktë, totale ose të pjesshme të shërbimit të transportit, përgjegjësia bie vetëm mbi transportuesin. Asnjë përgjegjësi nuk mund t’i atribuohet Seamed Trading Shipping.

  1. TARIFA PËR KONTROLLIN

Taksat e imbarkimit janë të përfshira në koston e biletës. Shuma e taksave të imbarkimit mund të jetë subjekt i ndryshimeve nga Kompanitë e Transportit edhe pa paralajmërim. Për më tepër, në rast të rritjeve të ndjeshme të kostos së karburantit, mund të kërkohet edhe pagesa e një tarife shtesë të karburantit në momentin e check-in.

  1. KOHA E NISJES DHE MIRITJES

Ju lutemi, kontrolloni me kujdes, kur rezervoni, KOHA dhe DITA e nisjes dhe KOHA dhe DITA e mbërritjes. Në rastin e lidhjeve me mjete të tjera transporti, këshillohet gjithmonë të merret parasysh një diferencë e madhe kohe.

Orari i nisjes dhe mbërritjes, siç përcaktohet në pikën 1, mund të jetë subjekt i ndryshimeve edhe pa paralajmërim.

Seamed Trading Shipping, që vepron si një agjenci udhëtimi ndërmjetëse, nuk është përgjegjëse për vonesat e trageteve.

  1. DORËZIMI I BILETAVE

Biletat e rezervuara online mund të mblidhen direkt në portet e nisjes duke paraqitur printimin e konfirmimit me kodin e rezervimit që merret në përfundim të procedurës së rezervimit, pasi të keni kryer pagesën Përndryshe, biletat mund të merren në zyrën tonë në Brindisi. Në rastin e dërgimit origjinal të biletave,Seamed Trading Shipping nuk është përgjegjës për ndonjë gabim që i atribuohet personit përgjegjës për transportin.

  1. FORMALITETET E KONTROLLIT

Në ditën e nisjes, është e nevojshme të paraqiteni në zyrat e imbarkimit të kompanisë së transportit të rezervuar të paktën dy orë përpara kohës së planifikuar të nisjes për rrugët komunitare dhe tre orë përpara për linjat jashtë BE-së.

  1. ANULIMET, RIPARIMET, NDRYSHIMET NË BILETA TË REZERVUARA

Në rastin e anulimeve të biletave të rezervuara, do të zbatohen penalitetet e parashikuara nga kompanitë individuale të transportit, të disponueshme në faqen tonë të internetit në seksionin që lidhet me kushtet e përgjithshme të transportit si dhe një tarifë agjencie prej 25.00 euro. Çdo kërkesë për anulim ose ndryshim të biletave të blera duhet të dërgohet ekskluzivisht me shkrim, përpara datës për të cilën është rezervuar bileta, me e-mail (booking@seamedtrading.com) dhe mund të shqyrtohet nga operatorët tanë gjatë orarit të hapjes së zyrën tonë.

Ndryshimet në biletat e blera mund të bëhen, në varësi të disponueshmërisë së vendeve, me pagesën e një tarife agjencie prej 25,00 Euro, përveç gjobave dhe shtesave tarifore të ofruara nga kompania e transportit lëshues.

Dështimi për t’u paraqitur në imbarkim do të rezultojë në humbjen e biletës pa të drejtë rimbursimi.

  1. INFORMACION PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE

Informacion në bazë të nenit 13 të Dekretit Legjislativ nr. 196/2003 “Kodi për mbrojtjen e të dhënave personale” Në përputhje me nenin 13 të Dekretit Legjislativ nr. 196/2003, ne ju ofrojmë informacionin e mëposhtëm: 1. Të dhënat e ofruara ose e fituar si pjesë e biznesit tonë do të përpunohet bazuar në parimet e korrektësisë, ligjshmërisë, transparencës dhe mbrojtjes së privatësisë dhe të drejtave tuaja. 2. Përpunimi i këtyre të dhënave personale do të synojë përmbushjen e detyrimeve ligjore, kontraktuale ose detyrimet që rrjedhin nga caktimi i dhënë nga pala e interesuar. 3. Përpunimi mund të kryhet edhe me ndihmën e mjeteve elektronike me metoda të përshtatshme për garantimin e sigurisë dhe konfidencialitetit të të dhënave. 4. Dhënia e të dhënave është fakultative, megjithatë çdo refuzim për të na dhënë, tërësisht ose pjesërisht, të dhënat tuaja personale ose autorizimin për t’i përpunuar ato mund të rezultojë në dështim ose ekzekutim të pjesshëm të kontratës ose dështim në kryerjen e detyrës. 5. Të dhënat mund t’u komunikohen, ekskluzivisht për qëllimet e mësipërme, subjekteve specifike, përfshirë konsulentët ligjorë ose tatimorë, bankat dhe shoqëritë e transportit, për përmbushjen e detyrimeve të mësipërme. Të dhënat gjithashtu mund të vijnë herë pas here në vëmendjen e kompanive të lidhura me ne, të kontrolluara ose të kontrolluara nga ne, brenda kufijve të qëllimeve të treguara më sipër ose për arsye të organizimit të brendshëm. Subjektet e tjera mund të ndërgjegjësohen për të dhënat si menaxherë ose përpunues. Në asnjë rast të dhënat personale të përpunuara nuk do të shpërndahen. 6. Gjithashtu të dhënat personale të klasifikuara si të ndjeshme, pra të dhëna të përshtatshme për zbulimin e origjinës racore dhe etnike, besimeve fetare, filozofike ose të tjera në përgjithësi, opinionet politike, anëtarësimin në parti, sindikata, shoqata ose organizata të natyrës fetare, filozofike, politike ose sindikata, si dhe të dhënat personale të përshtatshme për zbulimin e gjendjes shëndetësore dhe të jetës seksuale, mund të përpunohen me pëlqimin me shkrim të palës së interesuar (aty ku është e aplikueshme) dhe me autorizimin e Garantuesit për mbrojtjen e të dhënave personale ( neni 26 të Dekretit Legjislativ nr.196/2003), sipas metodave dhe për qëllimet e treguara më sipër. 7. Pronari i përpunimit të të dhënave personale Seamed Trading Shipping srl me seli ne Via Enrico Fermi, 24 – 72100 BRINDISI – ITALY, tel. +39 0831 575654 – e-mail: booking@seamedtrading.com. Është e mundur të gjesh një version të përditësuar të këtij dokumenti dhe listën e përditësuar të përpunuesve të të dhënave, duke kontaktuar drejtpërdrejt pronarin ose në faqen e internetit www.starlines.it. 8. 8. Ju mund të kontaktoni kontrolluesin ose menaxherin e të dhënave për të mbrojtur të drejtat tuaja, siç kërkohet nga neni 7 i Dekretit Legjislativ nr.196/2003, të cilin për lehtësinë tuaj ne e riprodhojmë të plotë: Neni 7 E drejta për akses në të dhënat personale dhe të drejta të tjera 1. I interesuari ka të drejtë të marrë konfirmimin e ekzistencës ose jo të të dhënave personale që i përkasin, edhe nëse nuk janë regjistruar ende, dhe komunikimin e tyre në formë të kuptueshme. 2. I interesuari ka të drejtë të marrë informacion për: a) origjinën e të dhënave personale; b) qëllimet dhe metodat e përpunimit; c) të logjikës së aplikuar në rastin e përpunimit të kryer me ndihmën e mjeteve elektronike; d) identitetin e pronarit, menaxherit dhe përfaqësuesit të caktuar sipas nenit 5, paragrafi 2; e) të subjekteve ose kategorive të subjekteve të cilëve mund t’u komunikohen të dhënat personale ose që mund të mësojnë rreth tyre si përfaqësues të caktuar në shtet, drejtues ose agjentë. 3. Pala e interesuar ka të drejtë të marrë: a) përditësimin, korrigjimin ose, kur është i interesuar, integrimin e të dhënave; b) anulimin, shndërrimin në formë anonime ose bllokimin e të dhënave të përpunuara në kundërshtim me ligjin, duke përfshirë të dhënat që nuk duhet të mbahen për qëllimet për të cilat të dhënat janë mbledhur ose përpunuar më pas; c) vërtetimin se operacionet e përmendura në shkronjat a) dhe b) janë vënë në vëmendje, edhe për sa i përket përmbajtjes së tyre, atyre të cilëve u janë komunikuar ose shpërndarë të dhënat, përveç rastit kur kjo përmbushje është rezulton e pamundur ose përfshin përdorimin e mjeteve që janë haptazi në disproporcion me të drejtën e mbrojtur. 4. Pala e interesuar ka të drejtë të kundërshtojë, tërësisht ose pjesërisht: a) për arsye të ligjshme, përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të, edhe nëse ka lidhje me qëllimin e mbledhjes; b) për përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të me qëllim të dërgimit të materialeve reklamuese ose të shitjeve të drejtpërdrejta ose për kryerjen e hulumtimit të tregut ose komunikimit tregtar.

Seamed Trading Shipping SRL

Via Enrico Fermi,24

72100 Brindisi

Tel. +39.0831.575654

www.starlines.itbooking@seamedtrading.com

Book Now